Zakonodaja

in predpisi

Pravilnik o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme

Ur.l. SFRJ, št. 38/1989

39. člen

tam, kjer se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, ki se lahko useda, kondenzira in lepi na stene zračnega kanala, morajo biti na kanalih odprtine za čiščenje in vzdrževanje…

50. člen

ventilacijski in klimatizacijski sistem v prostorih, v katerih se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, se morajo redno pregledovati. Usedli prah in nabrana maščobna para pa odstraniti vsaj vsake tri mesece…

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih Uradni list RS, št. 89/1999

6. člen Vrh obrazca

  • redno čistiti delovna mesta, delovno opremo ter prezračevalne in klimatske naprave,
  • redno vzdrževati, pregledovati in preskušati naprave, ki so namenjene javljanju, preprečevanju ali odstranjevanju nevarnosti.

96. člen 2 odstavek

  • periodični pregled prezračevalnih naprav na 2 leti

Zakon o nalezljivih boleznih (ULRS, št. 69/95)

9. člen, 2 točka 2 odstavka

Lastniki, upravljalci oziroma najemniki stanovanjskih in drugih objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oziroma prodajajo živila in predmete splošne uporabe, izvajajo splošne ukrepe, s katerimi v skladu s posebnimi predpisi zagotavljajo

2 točka; ustrezno kakovost zraka v zaprtih prostorih;

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb Uradni list RS, št. 42/2002

30. člen

Najmanj enkrat na leto izvesti redni pregled prezračevalnih naprav in sistemov,..